Aktualności 2023

Aktualne komunikaty i ogłoszenia LTT

 

Lubliniec, 8. 03. 2023 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego zaprasza na Walne Zebranie Członków,które odbędzie się 24 marca 2023r. ( piątek ) o godz. 17.00 w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein przy ul. Piłsudskiego 8 w Lublińcu. W przypadku braku kworum ( 50 % członków + 1 ), wyznacza się drugi termin zebrania tego samego dnia o godz. 17.15

Porządek obrad :
 
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZ
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności WZ
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu LTT
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LTT
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Udzielenie Zarządowi LTT absolutorium za rok 2022
10. Przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2023
11. Przyjęcie uchwał i wniosków
12. Dyskusja i wolne wnioski
13.Zakończenie zebrania
Zarząd L.T.T.